مهندسی بهداشت محیط در بیمارستان

موضوعات بهداشت محیطی

وظایف مسول بهداشت محیط بیمارستان

فرم شرح وظائف پست سازماني

فرم شماره (1)                                                                                              فرم 234(4-74)ت2 سازمان اموراداري و استخدامي كشور

1- وظارت / موسسه :

2- واحد سازماني : بيمارستان

3- محل جغرافيايي خدمت : شهر

4- عنوان پست / شغل : كارشناس بهداشت محيط مستقر در بيمارستان .

5- نوع پست  شغل:           ثابت / مستمر            موقت

6- شماره پست / شغل :

6ـ وظايف شغل / پست فوق الذكر براساس وظايف واحد سازماني كه در تاريخ: …….. به تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده است ، به شرح زير تعيين مي گردد :

جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان .

شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .

مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان .

انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .

اجرا و پيگيري و نظارت براعمال مفاد آئين نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده درحيطه وظايف .

تشكيل وشركت در جلسات وكميته هاي علمي ، تخصصي،‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف .

انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وز ايمان ـ بخشها ـ تأسيسات آب و فاضلاب و آشزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذايي و مركز سترون سازي ـ سرويسهاي بهداشتي و رختشويخانه .

نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .

نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي.

كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل : آب ـ فاضلاب.

پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.

نظارت برشرايط بهداشت‌، حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان .

برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .

برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمستهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي.

نظارت برامر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشويخانه .

پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي .

تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.

مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان .

نظارت و كنترل وييگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه .

ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي .

ارسال يك نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحي به معاونت بهداشتي دانشگاه

انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط

مسئولين مربوطه

عنوان پست سازماني

نام و نام خانواديگي

تاريخ

امضاء

نسخه

تعيين كننده وظائف

 

 

 

 

 

تائيد كننده وظايف

 

 

 

 

 

مسئول واحد تشكيلات

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:26  توسط پویا فخرابادی  |